INFORMACJA ZWIĄZANA Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą o ochronie
danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

I. Niniejszym informujemy, że firma SPEKTOS z siedzibą w Warszawie, 04-549 Warszawa, ul. Korkowa
163A/75 jest Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: Administrator).

II. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie
przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziliście
Państwo zgodę.

III. Formularz kontaktowy na stronie www.spektos.pl pozwala na zebranie następujących danych przez
administratora: imię i nazwisko, adres e-mail. Podanie danych zawartych w formularzu kontaktowym
jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości
skontaktowania się z Państwem przez firmę SPEKTOS.

IV. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne dla celów sporządzenia oferty, zawarcia i
wykonywania umowy, w tym świadczeń serwisu gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego. Odmowa
podania danych osobowych może doprowadzić do braku możliwości zawarcia umowy, rozpatrzenia
reklamacji lub zgłoszenia rozszczenia.

V. Podmioty, którym dane będą przekazywane:
W celu wykonania swoich praw i obowiązków Państwa dane osobowe będą przekazane osobom
upoważnionym przez Administratora, w tym naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą
mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym
zlecimy to zadanie, innym odbiorcom danych np. kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom
prawnym.

VI. Zawsze przetwarzamy Państwa dane osobowe w określonym celu i tylko te dane, które są konieczne
dla jego osiagnięcia. Katalog przetwarzanych danych obejmuje dane kontaktowe (imię i nazwisko,
telefon, adres e-mail, adres korespondencyjny, adres wykonania usługi) oraz ewentualnie nazwę
przedsiębiorstwa oraz NIP.

VII. Państwa prawa – prawo dostępu, modyfikacji, do wniesienia sprzeciwu i skargi

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:
• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• sprostowania (poprawiania, uzupełniania) swoich danych;
• usunięcia danych (przetwarzanych bezpodstawnie lub na podstawie odwołanej zgody),
• ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – w
zależności od treści Państwa wniosku);
• złożenia wniosku o przeniesienie danych do innego administratora (art. 20 RODO);
• złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli Państwa dane są przetwarzane we celu
marketingu bezpośredniego lub podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes
Administratora lub interes publiczny.

Z powyższych praw możecie Państwo skorzystać kontaktując się z nami pod adresem wskazanym w
pkt. 11, mailowo pod adresem: biuro@spektos.pl, lub listownie na adres:
Spektos, ul. Bohaterów Warszawy 2a, 75-211 Koszalin.